Chức năng - nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý sinh viên; giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác quản lý sinh viên

+ Cập nhật hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến công tác sinh viên và tổ chức triển khai thực hiện;

+ Xây dựng các quy định, quy chế phục vụ cho công tác quản lý sinh viên của Trường;

+ Tổ chức nhập học cho sinh viên và quản lý hồ sơ sinh viên;

+ Biên chế, ổn định tổ chức lớp, cấp mã SV, làm thẻ và các giấy tờ liên quan tới SV; đầu mối giải quyết các chế độ chính sách cho SV (Bảo hiểm, học bổng, miễn giảm học phí…);

+ Giám sát công tác cố vấn học tập, tổng hợp các báo cáo của cố vấn học tập để ra báo cáo công tác sinh viên hàng tháng;

+ Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện, xét khen thưởng, kỷ luật;

+ Đầu mối giải quyết các thủ tục thôi học, ngừng học bảo lưu và trở lại học tập của sinh viên;

+ Phối hợp với phòng KH-TC đôn đốc việc nộp học phí;

+ Đầu mối tổ chức Lễ tốt nghiệp và giải quyết các thủ tục ra trường cho sinh viên;

+ Đầu mối xây dựng và phát triển mạng lưới cựu sinh viên.

2.2. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

+ Cập nhật chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên; tổ chức phổ biến cho sinh viên;

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật, quy định, quy chế của nhà trường cho sinh viên;

+ Tổ chức “Tuần sinh hoạt chính trị” vào đầu khóa;

+ Tổ chức thực hiện công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên;

2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Bạn cần hỗ trợ?